เมื่อวันที่ 16-24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมอบรมการเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC ครั้งที่ 2) โดยวิทยากร ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร