เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของของตนเอง รวมถึงจะการได้รับประสบการณ์ดีๆ ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร