เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมอบรมการเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC) โดยวิทยากร ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการภาษา 6-1 และห้องปฏิบัติการภาษา 6-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร