นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล

ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ

นายสุเวช  เชี่ยวชาญชัย

ที่ปรึกษาชมรมฯ

นายไพรัตน์  ลี้พิทักษ์พงศ์

รองประธานชมรมฯ

นางณัฐกานต์  เสมเพียร

รองประธานชมรมฯ

นายปรีชา  แก้วสุข

รองประธานชมรมฯ

นางพิสมัย ธงชัย

ประชาสัมพันธ์

นางสาวสุมิตรา น้ำทิพย์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางน้ำค้าง  คำพิลานันท์

เหรัญญิก

อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอื้อ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายอุดม  ชูฤทธิ์

นายทะเบียน

นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางบุษบา  ก๊กศรี

เลขานุการ

นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง

ผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์วรรณวณัช  ด่อนคร้าม
กรรมการ
อาจารย์ประพล  จิตคติ
กรรมการ
อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน
กรรมการ

อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว
กรรมการ
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล
กรรมการ
อาจารย์เอกวินิต  พรหมรักษา
กรรมการ
นางมัทรี  ขาวจุ้ย
กรรมการ
นางสาวบุษยมาส  คงเกิด
กรรมการ
นายณัฐพล   วรรณ์สุทธะ
กรรมการ