ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ”
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏฏำแพงเพชร