คณะวิทยาการจัดการ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย”