ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ”

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร