TOEIC-Test-1024x500

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร

จากการอบรมการเตรียมตัวสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC) ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 – 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร