TOEIC-Test-1024x500

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ผ่านการคัดเลือกร่วมสอบ TOEIC

ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.- 15.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร