TOEIC-Test-1024x500

รายชื่อนักศึกษาร่วมคัดเลือกสัมภาษณ์กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2

ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. – 13.00 น.
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร