News

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC และระเบียบปฏิบัติในการสอบ TOEIC

  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 (รอบเช้า) / 13.00 น. (รอบบ่าย)
ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และเวลา 11.00 น. ณ หอประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)