สุภาภรณ์ หมั่นหา-200x200

อาจารย์ สุภาภรณ์ หมั่นหา

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางนิเทศ
ตำแหน่งว่างงาน
KPPJOB
สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

 

coming soon…
 • 01 – แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  Word | PDF

 • 02 – แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  Word | PDF

 • 03 – แบบแจ้งรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

  Word | PDF

 • 04 – แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

  Word | PDF

 • 05 – แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

  Word | PDF

 • 06 – แบบหนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ

  Word | PDF

หลักฐานขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ (สำหรับนักศึกษา)
              1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
              2. ใบรับรองแพทย์
              3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
              4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
***สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาล แต่ให้สำรองเงินก่อน แล้วนำมาเบิกคืน*****
 • กรกฎาคมปิดรับสมัคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 • สิงหาคมปิดรับสมัคร วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2561วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 • กันยายนปิดรับสมัคร วันที่  21 กันยายน 2561 สอบ วันที่ 27 กันยายน 2561วันที่ 28 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม