ฉัตรชัย

อาจารย์ ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางนิเทศ
ตำแหน่งว่างงาน
KPPJOB
สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

 

coming soon…
หลักฐานขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ (สำหรับนักศึกษา)
              1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
              2. ใบรับรองแพทย์
              3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
              4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
***สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาล แต่ให้สำรองเงินก่อน แล้วนำมาเบิกคืน*****
  • กรกฎาคมปิดรับสมัคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สอบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
  • สิงหาคมปิดรับสมัคร วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2561วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  • กันยายนปิดรับสมัคร วันที่  21 กันยายน 2561 สอบ วันที่ 27 กันยายน 2561วันที่ 28 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม