เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมนั้ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร