เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมนั้ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร