ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การออกแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed methods Research)
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ ดาวโหลดใบสมัคร
ส่งแบบตอบรับได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 055-706555
ต่อ 3513 ทางโทรสาร 0 5570 6511 หรือ E-mail: Fms-info@kpru.ac.th