คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่
และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ