ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง..การพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ

จำนวน 5 รุ่น ในวันที่ 8,15,22 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 5,19 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

จัดโดย สาขาสภาผู้สูงอายุ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

——————————————————————————————————————-

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ล่วงหน้าก่อนวันอบรมของแต่ละรุ่น 5 วัน

สนใจสมัครและติดต่อสอบถาม

คุณรุจิรา (แตงไทย) 089-2688910 หรือที่ Line ผู้สูงอายุ

S__48972047