แจ้งกำหนดการการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติม: กองนโยบายและแผน

ติดต่อเบอร์ภายใน 1201-1204