มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)” ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 50 ทุน และประเภทต่อเนื่อง จำนวน 39 ทุน สามารถส่งใบสมัครและหลักฐาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2561 ณ กองพัฒนานัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร