ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง… แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 100 คนเท่านั้น) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร: 055-706555 ต่อ 3513, 3640 แฟ๊กซ์: 055-706511
อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th