กำหนดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น.

ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร