ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ประชุมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร