กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.

ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร