แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (ที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ)

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561

โดยให้นักศึกษาชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14