เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันทำอาหาร ” Fusion Food เมนูของคนชิคชิค ” และการจัดดอกไม้ ” อีสาน Flower ชิคชิค ” ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ประพล จิตคติ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

 • ชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร ” Fusion Food เมนูของคนชิคชิค ” โดยมรสมาชิกดังนี้
  • นาย เฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
  • นางสาว อภิชญา แสนศรี
  • นางสาว ศิรภัสสร ณ ลำปาง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดดอกไม้ ” อีสาน Flower ชิคชิค ” โดยมรสมาชิกดังนี้
  • นาย ปฏิภาณ สุทธิพรม
  • นาย อทิตย์ ทองทา
  • นางสาว วาสนา ตาลเสี้ยน