ขอแสดงความยินดีกับ … ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ