ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เชิญชวน…นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม

“การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561”