ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

วัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2562