แจ้งเลื่อนวันเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับกลุ่มนักศึกษา ดังนี้
  •  ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษ
  • ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1
  • ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำการเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก 1 สัปดาห์ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เลื่อนการปริ้นใบลงทะเบียนเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเดิมงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้นัดหมายนักศึกษาและผู้ปกครองมาทำการเซ็นสัญญากู้ยืมเงินวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 จึงขอเลื่อนการเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมเงิน เป็นวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ แจ้งให้ผู้กครองให้ทราบ โดยการเซ็นสัญญาจะเซ็นตามคิวที่ผ่านสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ จึงขอให้นักศึกษามารอตามคิว ในวัน เวลา นัดหมายดังกล่าว
———————————————
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1372, 1373
หากลืมลำดับคิวสามารถเข้าดูในเว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/index.php
https://std.kpru.ac.th/th/scnews_all.php