ขอแสดงความยินดีกับ…ดร.คนใหม่
ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร