ขอแสดงความยินดีกับ…ดร.คนใหม่
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง