ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

The 6th KPRU National Conference 2019

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร