แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ TOEIC ระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครและยืนยันเข้าสอบ คลิก https://engtest.kpru.ac.th/newEngTest/page/login_st.php