ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์​ จากการประกวด​แผนธุรกิจ​ระดับอุดมศึกษาครั้งที่​ 6​ ในหัวข้อ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี