ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทำ WIL อย่างไรให้ WORK
ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร