ขอเชิญบุคลากรและนักวิจัยผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS เพื่อการตีพิมพ์” ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำโน๊ตบุ๊กเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

ค่าลงทะเบียน :

  • บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ท่านละ 500 บาท

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

  • โทรศัพท์ : 088-1453615 หรือ 055-706555 ต่อ 3640 (คุณวชิรวิทย์)

  • Line ID : lowriderkannika

  • E-mail : pupgoodlife@gmail.com