เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) รอบ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

โทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1022 – 1023 หรือ 055-706547

สมัครเรียนออนไลน์:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 23 ธันวาคม 2563

สอบสัมภาษณ์: วันที่ 26 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกำหนดการ (จันทร์-ศุกร์) :

https://admission.kpru.ac.th/assets/files/kpru2564_rob1.pdf

ขั้นตอนการสมัครเรียน:

https://admission.kpru.ac.th/#/procedureregister

ปฏิทินการสมัครเรียน:

https://admission.kpru.ac.th/#/Calendarregister