การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร