โครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ”

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร