สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
โทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1022 – 1023 หรือ 055-706547