ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19