เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) รอบ 2

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1022 – 1023 หรือ 055-706547

สมัครเรียนออนไลน์:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกำหนดการ (จันทร์-ศุกร์) :

https://fms.kpru.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/kpru2564_rob2.pdf

ขั้นตอนการสมัครเรียน:

https://admission.kpru.ac.th/#/procedureregister