สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

 

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

 

โทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1022 – 1023 หรือ 055-706547