เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม และแบบอิงเกณฑ์”
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
วิทยากรโดย ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น