ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หรือ Scan QR Code

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

หรือ Scan QR Code

รายละเอียดการอบรม

หรือ Scan QR Code

หมายเหตุ

          1. หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินค่าลงทะเบียน ขยายเวลาถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

           2. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝาก Pay-In Slip มาทาง  E-mail : fms.kpru11@gmail.com หรือ Line ID : mimsumi ทั้งนี้ ผู้ดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3500

          โทรศัพท์มือถือ : 095-1212295

          E-mail : fms.kpru11@gmail.com

          Line ID : mimsumi