เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในการดำเนินการการจัดการความรู้ (KM) ดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566