คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ…
🔺 รศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารองค์กร/อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
🔺 ที่ได้รับรางวัลเพชรพระนคร บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขากีฬาและนันทนาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567