อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ โดยวิทยากร รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่>>> https://bit.ly/379UJPq หรือสแกน QR CODE

สแกน QR CODE เข้าร่วมอบรมได้ที่นี่
 

สอบถามเพิ่มเติม: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร. 055-706555 ต่อ 3640, 3513