กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2560
วันที่ 8 – 12 มกราคม 2561