ขอแสดงความยินดีกับ….

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

รองศาสตราจารย์คนใหม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์